Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Tính Nồng Độ Molan ” Là Gì? Nghĩa Của Từ Nồng Độ Molan Trong Tiếng Việt

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính nồng độ molan của dung dịch NaCl 5%? b) Nồng độ molan của dung dịch H3PO4

Views 54 Downloads 4 File size 137KB

DOWNLOAD FILE

Recommend Stories

Đang xem: Nồng độ molan

*

SAES-L-450.pdf

Engineering Standard SAES-L-45012 July 2010Construction of On-Land and Near-Shore Pipelines Document Responsibility:

4 2 441KBRead more

*

*

Po Lam v. CA

University of the Philippines College of Law MSI D2021 Topic Case No. Case Name PonenteProvisional Remedies > Notice o

21 2 645KBRead more

*

KHI vs CLD KHI

BAB I PENDAHULUAN Perkawinan merupakan fitrah makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia, hewan bahkan tumbuhan melaku

14 0 148KBRead more

*

de Thi Tuyen Dung Vao Canon de Co Khi

ME CHANICALEXAMINATIONTIME PERIOD: 60 MINUTESCADIDATE NO.:MechanicalSubigctExaminatien Question 1 There are 2 par

15 0 2MBRead more

Ong Ching Po v CA

Ong Ching Po, et al. v CA and Soledad Parian GR Nos. 113472-73 | December 20, 1994 | Quiason, J. Facts: In 1947, Ong Joi

23 0 46KBRead more

Xem thêm: Cách Fix Lỗi 0Xc00007B Win 10 Nhanh Chóng, Cách Fix Lỗi 0Xc000007B Trên Windows

Ong Ching Po vs CA

Natural Resources and Environmental Law case digestFull description

31 2 66KBRead more

Lng

LNG (Liquified Natural Gas) Liquified Natural Gas (LNG) adalah gas bumi yang dicairkan dengan proses pendinginan hingga

137 1 154KBRead more

Citation preview

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH KHÔNG ĐIỆN LY BT1: a) Tính nồng độ molan của dung dịch NaCl 5%? b) Nồng độ molan của dung dịch H3PO4 45,0 % theo khối lượng là? BT2: Ở 25oC, áp suất hơi nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Cũng tại nhiệt độ đó, áp suất của một dung dịch Ure là 22,98 mmHg. Tìm nồng độ molan của dung dịch Ure. BT3: Tính nhiệt độ sôi của dung dịch chứa 9g Gluco (C6H12O6) trong 100g nước ở 1 atm biết Ks= 0,51o/mol. BT4*: Khi hòa tan 3,24g phân tử S vào 40g C6H6 thì nhiệt độ sôi của dung dịch tăng lên 0,81oC. Tính xem trong dung dịch này, 1 phân tử S gồm mấy nguyên tử. Biết Ks = 2,54o/mol BT5: Hòa tan 0,4g một hợp chất hữu cơ X vào 25g axit acetic thì dung dịch bắt đầu đông đặc ở 16,150C. Biết rắng axit acetic nguyên chất đông đặc ở 16,600C và hợp chất X tạo dung dịch rắn với axit acetic. Cho biết hằng số nghiệm lạnh của axit acetic là 3,6. Tính phân tử gam của X BT6: Ở 25oC, áp suất hơi bão hòa của nước nguyên chất là 23,76 mmHg. Khi hòa tan 2,7 mol Glyxerin vào 100 mol H2O thì độ giảm áp suất hơi bão hòa của dung dịch bằng bao nhiêu? BT7: Áp suất hơi, theo mmHg của một dung dịch được điều chế bằng cách hòa tan 3,00.102 g Ure (NH2)2CO (một chất tan không bay hơi) trong 9,00.102 g nước ở 63,50C bằng bao nhiêu? Cho biết áp suất hơi của nước ở 63,50C là 175 mmHg? BT8: Trong 1 lít dung dịch phải có bao nhiêu gam glucozo (C6H12O6) để cho áp suất thẩm thấu của nó bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 3 gam formaldehyd HCHO trong 1 lít dung dịch ở cùng nhiệt độ? BT9: Xiclohexan đông đặc ở 6,6oC và có hằng số nghiệm đông là 20oC mol-1.kg. Hòa tan 10g Naphtalen C10H8 vào 300 gam xiclohexan. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch thu được là?

×Report “Nồng độ molan của dung dịch H PO 45,0 % theo khối lượng là?”
Your name
Email

*

Contact information

Ronald F. Clayton Address: Suite #AHA340, Rastenfeld 151, 3532 Krems-Land, Austria

Subscribe our weeklyNewsletter

Subscribe

Xem thêm: Kpmg First Among Big 4 In “Best Places To Work”

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close

Leave a Reply