Tổng hợp tin game giải trí

Url, Uri Là Gì ? Url, Uri Và Urn Khác Nhau Như Thế Nào

Tìm hiểu về URI – địa chỉ xác định tài nguyên trong các truy vấn HTTP, cấu trúc của URL (Uniform Resource Locator), địa chỉ URL tương đối và tuyệt đối

Đang xem: Uri là gì

URI là gì?

URI (Uniform Resource Identifier) là một chuỗi ký tự để định vị tài nguyên (tài nguyên đó ở đâu, là gì trên internet). Các tài nguyên có để là tài liệu (document – text, html …), hình ảnh (image) …, tài nguyên chính là mục tiêu của HTTP Request.

URI xác định tài nguyên bằng cách định vị vị trí (locator – địa chỉ) hoặc bằng tên, hoặc cả hai. Từ đó URI phân ra làm hai loại là URL và URN. (Có thể nói URL là URI, URN cũng là URI)

URN – Uniform Resource Name

URN (Uniform Resource Name) – Định danh tài nguyên thống nhất, là một loại URI,xác định tài nguyên thông qua tên hợp lệ, duy nhất (các tài nguyên ở trường hợp này có thể là bất kỳ thứ gì).Cấu trúc của URN thường có dạng: URN:NID:NSS ví dụ như URN:ISBN:8934974170617 trong đó:

Xem thêm: ” Địa Điểm Tiếng Anh Là Gì, Địa Điểm Du Lịch Tiếng Anh Là Gì

URN chuỗi cho biết đây là URL NSS chuỗi xác định đối tượng cụ thể

Xem thêm: Corny Là Gì – Nghĩa Của Từ Corny

*

Ví dụ mã vạch URN (URN ISBN)

URL – Uniform Resource Locator

URL (định vị tài nguyên thống nhất), nó là địa chỉ xác định tài nguyên trên internet, nó là một loại URI được dùng trong các siêu văn bản (Hypertext) và giao thức HTTP, nó được sử dụng bởi các browser (client) để lấy về haycập nhật tài nguyên trên web. URL là địa chỉ xác định tài nguyên (trang HTML, file JS, file CSS, file ảnh ….) duy nhất trên Web.

*

Các thành phần URL (Wikipedia)

Ví dụ:

http:// site.yourdomain.com /path/to/page/ ?a=1&b=price #section

scheme ví dụ https://, http://, ftp:// … cho biết giao thức sử dụng để yêu cầu tài nguyên host hoặc domain (ví dụ thanhchien3d.vn) có thể có port ví dụthanhchien3d.vn:80 … không cần chỉ ra nếu sử dụng cổng tiêu chuẩn (cổng 80 với http và 443 với https) path (ví dụ /path/to/page/) đường dẫn trên server dẫn tới tài nguyên, hiện nay không hẳn là một đường dẫn thực mà có thể là một logic ánh xạ bởi web server query là chuỗi truy vấn, nó chứa các tham số ví dụ ?a=1&b=price, bắt đầu chuỗi query là dấu ? mỗi tham số thường gồm key=value, các tham số cách nhau bởi & fragment (ví dụ #section), trỏ đến một phần củ thể trong tài nguyên, ví dụ một vị trí nào đó trong văn bản HTML.

URL được sử dụng để nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt, để lấy về tài nguyên. Nó sử dụng trong các thẻ để tạo ra các liên kết (đường link). URL trình bày đầy đủ ở trên là đường dẫn tuyệt đối, có đầy đủ thành phần scheme, host

Địa chỉ URL tương đối

Ngoài địa chỉ URL tuyệt đối, còn có thể sử dụng địa chỉ URL tương đối – địa chỉ này không cần cóscheme, host, nó cho biết tài nguyên nằm cùng trên một host của tài nguyên banđầu, nó thường bắt đầu bằng /, ví dụ:

Địa chỉ tuyệt đối ban đầu là: https://thanhchien3d.vn/abc/xyztrong nó có các địa chỉ tương đối, thì các địa chỉ tương đối xác định như sau:

Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối tương ứng
/abc/x1 https://thanhchien3d.vn/abc/x1

Địa chỉ tương đối bắt đầu với / thì nó cùng host, scheme với URL ban đầu

/abc-1 https://thanhchien3d.vn/abc-1
xxx/zzz https://thanhchien3d.vn/abc/xyz/xxx/zzz

Địa chỉ không bắt đầu bởi / thì nó địa chỉ con bắt đầu bởi địa chỉ tuyệt đối ban đầu

../xxx https://thanhchien3d.vn/abc/xxx

Kí hiệu ../ cho biết địa chỉ bắt đầu trở về gốc 1 cấp so với ban đầu. Ban dầu là https://thanhchien3d.vn/abc/xxx về gốc một cấp là https://thanhchien3d.vn/abc, sau đó là đường dẫn con xxx

Trả lời