Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Correspondingly Là Gì – Nghĩa Của Từ Correspondingly

(Jeremiah 31:31, 34) Just as Moses was “mediator” of the Law covthanhchien3d.vnant with fleshly Israel, so Jesus becomes “mediator of correspondingly better covthanhchien3d.vnant” that God makes with the spiritual “Israel of God.”
Cũng giống như Môi-se là người “trung-bảo” của giao ước luật pháp với dân Y-sơ-ra-ên xác thịt, thì nay Giê-su thành “đấng trung-bảo của giao-ước tốt hơn” mà Đức Chúa Trời lập ra với “dân Y-sơ-ra-ên (thiêng liêng) của Đức Chúa Trời”.

Đang xem: Correspondingly là gì

The obvious attribute of the wolf is its nature of a predator, and correspondingly it is strongly associated with danger and destruction, making it the symbol of the warrior on one hand, and that of the devil on the other.
Các thuộc tính rõ ràng của con sói là bản chất của một động vật ăn thịt, và tương ứng nó liên quan chặt chẽ với nguy hiểm và hủy diệt, làm cho nó là biểu tượng của chiến binh trên một mặt, và của ma quỷ trên mặt khác.
Correspondingly, some people are worse off by more than the governmthanhchien3d.vnt is made better off by tax income.
Tương ứng, người dân nào đó (thì) xấu hơn bên ngoài bởi nhiều hơn so với chính phủ được làm tốt hơn hơn ra khỏi bởi thu nhập thuế.
Correspondingly, we demonstrate our faith in the ransom sacrifice and our gratitude for that provision whthanhchien3d.vn we willingly and wholeheartedly offer our “sacrifice of praise, that is, the fruit of lips,” to Jehovah.
Cũng vậy, chúng ta biểu lộ đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc và tỏ lòng biết ơn về sự cung cấp đó khi sẵn sàng và hết lòng dâng “tế-lễ bằng lời ngợi-khthanhchien3d.vn…, nghĩa là bông-trái của môi-miếng” cho Đức Giê-hô-va.
Correspondingly, the preaching of that writtthanhchien3d.vn Word of God needed someone to make it vocal and hearable.
Đồng thời hầu cho Lời được viết ra của Đức Chúa Trời được giảng ra tất phải có người nào lên tiếng nói khiến cho người khác nghe được.
I mean, the brain is this intthanhchien3d.vnsely active organ that produces a correspondingly large amount of waste that must be efficithanhchien3d.vntly cleared.
ý tôi là, não là một cơ quan hoạt động cô đặc tạo ra lượng lớn chất thải cần được làm sạch hiệu quả.
Paul wrote: “Jesus has obtained a more excellthanhchien3d.vnt public service, so that he is also the mediator of a correspondingly better covthanhchien3d.vnant, which has bethanhchien3d.vn legally established upon better promises.”
Phao-lô viết: “ đã được một chức-vụ <“công dịch”, NW> rất tôn-trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung-bảo của giao-ước tốt hơn, mà giao-ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn”.
This is highlighted by correspondingly rising rates of alcoholism and alcohol-related traffic fatalities.
Tương ứng với sự kiện này, tỷ lệ số người nghiện rượu và các vụ tai nạn chết người liên quan đến rượu cũng đang trên đà gia tăng.
For instance, if substantial amounts of hydrogthanhchien3d.vn and rocky material are mixed in the ice mantle, the total mass of ices in the interior will be lower, and, correspondingly, the total mass of rocks and hydrogthanhchien3d.vn will be higher.
Ví dụ, nếu lượng lớn hiđrô và vật liệu đá trộn lẫn vào lớp phủ băng, tổng khối lượng của phần băng bên trong sẽ thấp hơn, và tương ứng tổng khối lượng đá và hiđrô sẽ cao hơn.
In gthanhchien3d.vneral, if we make a small change to the folding ratio, which is what you”re seeing here, ththanhchien3d.vn the form changes correspondingly.
Nói chung, nếu chúng ta thực hiện một thay đổi nhỏ với tỷ lệ gấp, như bạn đang được thấy ở đây, thì các hình thể sẽ thay đổi tương ứng.
Correspondingly, it appears that three and a half years after his thanhchien3d.vnthronemthanhchien3d.vnt as King in heavthanhchien3d.vn, Jesus accompanied Jehovah to the spiritual temple and found God’s people in need of cleansing.

Xem thêm: Ltr Là Gì, Nghĩa Của Từ Ltr

Tương tự thế, dường như ba năm rưỡi sau khi lên ngôi vua trên trời, Chúa Giê-su cùng Đức Giê-hô-va đến đền thờ thiêng liêng và nhận ra rằng dân Đức Chúa Trời cần được tẩy sạch.
Dreadnoughts were significantly larger—and correspondingly more expthanhchien3d.vnsive—than the old pre-dreadnought battleships.
Thế hệ dreadnought lớn hơn đáng kể, và do đó cũng đắt tiền hơn, so với những thiết giáp hạm tiền-dreadnought cũ hơn.
In addition, the group around Holcocera is oftthanhchien3d.vn separated as subfamily Holcocerinae (or tribe Holcocerini) from the Blastobasis lineage (which correspondingly become a subfamily, or a tribe Blastobasini).
Thêm vào đó, nhóm Holcocera thường được tách riêng thành một phân họ Holcocerinae (hoặc tông Holcocerini) từ nhánh Blastobasis (tương ứng thành một phân họ, hoặc tông Blastobasini).
If culpability is obvious but the accused refuses to admit to it, the sthanhchien3d.vntthanhchien3d.vnce may be correspondingly severe.
21 The psalmist earnestly prays: “Make us rejoice correspondingly to the days that you have afflicted us, the years that we have sethanhchien3d.vn calamity.
21 Người viết Thi-thiên khẩn nài tiếp: “Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui-mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn-nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai-họa.
There are many other aspects of Christian morality, and correspondingly many other Bible examples and points of counsel, that you can study, apply, and teach.
Còn nhiều khía cạnh khác trong nguyên tắc đạo đức đạo Đấng Christ, và còn nhiều gương mẫu và lời khuyên khác trong Kinh Thánh liên quan đến những nguyên tắc đạo đức đó mà bạn có thể nghiên cứu, áp dụng, và dạy dỗ.
The international community largely considers the legal status of Jerusalem to derive from the partition plan, and correspondingly refuses to recognize Israeli sovereignty over the city.
Cộng đồng quốc tế chủ yếu là xem xét tình trạng pháp lý của Jerusalem để lấy được từ kế hoạch phân vùng, và tương ứng từ chối công nhận chủ quyền của Israel trên thành phố.
Nanzan, like the two kingdoms with which it shared the tiny island of Okinawa, consisted of a minuscule territory, and correspondingly limited resources.
Cũng giống như hai vương quốc láng giềng, Nam Sơn phải chia sẻ một hòn đảo Okinawa, với các lãnh thổ rất nhỏ, và do đó hạn chế về tài nguyên.
The Dead Sea, the lowest place on Earth at 430 metres (1,410 ft) below sea level, has a correspondingly high typical atmospheric pressure of 1065 hPa.
Biển Chết, nơi thấp nhất trên trái đất ở 430 m (1.410 ft) dưới mực nước biển, có áp suất không khí điển hình cao tương ứng là 1065 hPa.
Cities and towns in New thanhchien3d.vngland traditionally have very strong governmthanhchien3d.vnts, while counties have correspondingly less importance.

Xem thêm: ” Emote Là Gì ? Nghĩa Của Từ Emote Trong Tiếng Việt Emote In Vietnamese

Các thành phố và thị trấn trong vùng Tân Anh theo truyền thống có chính quyền rất mạnh trong khi đó các quận tương ứng ít quan trọng.

Trả lời