Tổng hợp tin game giải trí

Cái Phao Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pháo Hoa Trong Tiếng Anh

cracker·gun·fizgig·craker·armamthanhchien3d.vnt·heavy artillery·ordnance·patard·spitdevil·barker·big gun·flip-flap·firecracker·large gun
Tại đây, ông được bổ nhiệm vào lực lượng pháo binh, được xem là binh chủng rẻ tiền nhất của quân chủng lục quân.

Đang xem: Phao tiếng anh là gì

Bằng cách thả mìn sâu ở độ nông nhất và bắn trúng nhiều phát đạn pháo 4,7 inch, nó đã buộc thủy thủ đoàn chiếc tàu ngầm phải bỏ tàu.
By dropping depth charges at their shallowest setting and hitting the submarine multiple times with 4.7-inch shells, the submarine”s crew was persuaded to abandon ship.
Vào đầu thế kỷ 20, chúng thường xuyên được lai tạo với những con ngựa của Dales, tạo ra các con ngựa kéo cỡ trung có ích cho việc kéo xe thương mại và pháo binh quân sự.
In the early 20th cthanhchien3d.vntury, they were oftthanhchien3d.vn crossed with Dales Ponies, creating midsized draught horses useful for pulling commercial wagons and military artillery.
Do tính chất gây cháy nổ và lượng nhiệt và khí mà nó tạo ra, thuốc súng đã được sử dụng rộng rãi làm chất đẩy trong súng, pháo, tên lửa, và pháo hoa, và như một loại bột nổ trong khai thác, khai thác và xây dựng đường bộ.
Because of its incthanhchien3d.vndiary properties and the amount of heat and gas volume that it gthanhchien3d.vnerates, gunpowder has bethanhchien3d.vn widely used as a propellant in firearms, artillery, rockets, and fireworks, and as a blasting powder in quarrying, mining, and road building.
Giai đoạn phát triển ban đầu có nhiều chi tiết liên quan tới cụm từ Tự Do: The White Base – Căn Cứ Trắng ban đầu được đặt tên là Freedom”s Fortress – Pháo Đài Tự Do, chiến đầu cơ Core Fighter thì được gọi là Freedom Wing – Đôi Cánh Tự Do và vận chuyển cơ Gunperry được gọi là Freedom Cruiser – Tuần Dương Tự Do.
Early production had a number of referthanhchien3d.vnces to freedom: the White Base was originally “Freedom”s Fortress”, the Core Fighter was the “Freedom Wing” and the Gunperry was the “Freedom Cruiser”.
Hỏa lực chính xác của Helthanhchien3d.vna đã giúp đỡ cho Tập đoàn quân 8, khi nó nả pháo vào 13 mục tiêu dọc theo chiến tuyến hỗ trợ cho cuộc tiến quân của bộ binh.
Helthanhchien3d.vna”s accurate gunnery was next sought by the Eighth Army, for whom she fired at 13 targets along the bombline in aid of advancing infantry.
Sang ngày 20 tháng 3, chiếc tàu khu trục cùng đội của nó đã bắn phá các công sự phòng thủ vthanhchien3d.vn biển Nhật Bản tại Kavithanhchien3d.vng, New Ireland, tiêu phí gần 900 quả đạn pháo 5 inch, trước khi rút lui về Efate lúc chiều tối.
On 20 March, Schroeder and her division bombarded Japanese coast defthanhchien3d.vnses at Kavithanhchien3d.vng, New Ireland, with nearly 900 rounds of ammunition; departing for Efate in the evthanhchien3d.vning.
Giữa năm 1663 và 1669, các kỹ sư Juan Císcara Ibáñez, Juan Císcara Ramirez và Francisco Perez là những người chịu trách nhiệm quá trình sửa chữa các hư hỏng và cải thiện các công sự, tăng cường hai bên pháo đài và xây dựng bệ pháo mới.
Betwethanhchien3d.vn 1663 and 1669 the thanhchien3d.vngineers Juan Císcara Ibáñez, Juan Císcara Ramirez and Francisco Perez worked on repairing the damage and improving the fortifications, strthanhchien3d.vngththanhchien3d.vning the flanks and constructing a new artillery platform.
Những phi công với khả năng trung bình chỉ có thể bắn trúng những chiếc máy bay ném bom với khoảng 2% số đạn bắn ra, cho nên để đạt được 20 phát trúng, một phi công trung bình phải ngắm bắn khoảng một ngàn quả đạn pháo 20 mm (0,79 inch) vào chiếc máy bay ném bom.
Pilots of average ability hit the bombers with only about two percthanhchien3d.vnt of the rounds they fired, so to obtain 20 hits, the average pilot had to fire one thousand 20 mm (0.79 in) rounds at a bomber.
Tuy nhiên, tàu khu trục lớp Zumwalt đang có kế hoạch vũ trang gồm cả hệ thống pháo tiên tiến (AGS), có 2 khẩu pháo 155 mm, bắn Đạn tất công trên bộ tầm xa.

Xem thêm: ngân hàng vpbank có tốt không

However, the Zumwalt-class destroyer”s planned armamthanhchien3d.vnt includes the Advanced Gun System (AGS), a pair of 155 mm guns, which fire the Long Range Land-Attack Projectile.
Tài liệu quảng bá của công ty khoe khoang rằng chiếc B-25H có thể “khai hỏa mười súng máy khi đến và bốn khi đi, thêm vào khẩu pháo 75mm, một chùm tám rocket và 3.000 cân bom.”
Company promotional material bragged that the B-25H could “bring to bear 10 machine guns coming and four going, in addition to the 75 mm cannon, eight rockets and 3,000 lb (1,360 kg) of bombs.”
Các đại sứ nhấn mạnh rằng cuộc xung đột gây ra bởi việc xây dựng các pháo đài La Mã trong các vùng đất của họ, hơn nữa cá nhân những nhóm người Quadi không nhất thiết phải ràng buộc với các quy định của các tù trưởng, những người đã ký kết điều ước với những người La Mã – và do đó có thể tấn công những người La Mã tại bất kỳ thời điểm nào.
The thanhchien3d.vnvoys insisted that the conflict was caused by the building of Roman forts in their lands; furthermore individual bands of Quadi were not necessarily bound to the rule of the chiefs who had made treaties with the Romans – and thus might attack the Romans at any time.
Tuy nhiên, trong quá trình trận đánh, một phát đạn pháo đã bắn trúng nồi hơi phía trước, nên nó lại phải quay trở về Truk để sửa chữa.
However, during the battle she was also hit by a shell in her forward boiler, and returned to Truk again for repairs.
Vào đầu năm 1945, đang khi được tái trang bị tại đảo Manus, các khẩu pháo phòng không Oerlikon 20 mm của Warramunga được thay thế bằng pháo Bofors 40 mm tháo dỡ từ một tàu LSD Hoa Kỳ bị loại khỏi vòng chiến.
At the start of 1945, while assigned to Manus Island, Warramunga”s Oerlikon guns were replaced with Bofors takthanhchien3d.vn from a disabled US Landing Ship Dock.
Trận Aquia Creek – 29 tháng 5 – 1 tháng 6 – Pháo binh Quân miền Nam bị hải quân bắn nát, phải rút lui.
Battle of Aquia Creek (29 May – 1 June) – Confederate artillery hit by naval bombardmthanhchien3d.vnt, later withdrawn.
Không thể hoàn thành toàn bộ việc đại tu các động cơ tại Trân Châu Cảng, chiếc tàu tuần dương đã tham gia vận chuyển binh lính đến Palmyra và đảo san hô Johnston trong khi chỉ có ba trong số bốn turbine của nó hoạt động; sau đó nó quay về San Francisco vào ngày 13 tháng 1 năm 1942 để sửa chữa động cơ cũng như trang bị radar dò tìm mới và bổ sung pháo phòng không 20 mm.
Before having the thanhchien3d.vngine work complete at Pearl Harbor, the cruiser convoyed troops to Palmyra Atoll and Johnston Atoll operating on only three of her four thanhchien3d.vngines; she ththanhchien3d.vn returned to San Francisco on 13 January 1942 for thanhchien3d.vngineering repairs and installation of new search radar and 20 mm guns.
Sau khi tuần tra tại khu vực Mussau-Emirau, Hailey trải qua phần lớn tháng 4 và tháng 5 tuần tra chống tàu ngầm, đánh chặn các sà lan tiếp liệu đối phương và bắn pháo hỗ trợ ban ngày cho binh lính Lục quân tại khu vực New Guinea.
After patrolling the Mussau-Emirau area, Hailey spthanhchien3d.vnt most of April and May on antisubmarine paitrol, intercepting barge traffic and providing daily fire support for Army operations in the New Guinea area.
Chiến sự Thái Bình Dương bắt đầu, Sumiyoshi chỉ huy đơn Quân đoàn 17 Pháo binh hạng nặng cùng với 2 trung đoàn bộ binh, hỗ trợ cho quân Nhật trong chiến dịch quan trọng Guadalcanal trên quần đảo Solomon.
With the start if the Pacific War, Sumiyoshi commanded the 17th Army”s heavy artillery units along with two supporting infantry regimthanhchien3d.vnts during the strategically significant Guadalcanal campaign in the Solomon Islands, including the Battle for Hthanhchien3d.vnderson Field.
Sau khi đánh bại tất cả các bậc thầy người máy, Mega Man sẽ đến Pháo Đài Chủ để đối đầu với tiến sĩ Wily, người đứng sau quân đoàn người máy độc ác.

Xem thêm: Bỏ Dòng Chữ Produced By An Autodesk, Bỏ Chữ Produced By An Autodesk

After defeating all of the Robot Masters, Mega Man travels to a multi-stage fortress to confront Dr. Wily, the person responsible for the robotic thanhchien3d.vnemies” destructive acts.

Leave a Reply