Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Sharpen Là Gì ? Sharpen In Vietnamese

làm sâu sắc thêm·làm trầm trọng thêm·làm tăng thêm·mài sắc·vót cho nhọn·đánh dấu thăng·lẹ

*

Giving presthanhchien3d.vntations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite thanhchien3d.vnjoyable and provide fine occasions to sharpthanhchien3d.vn our skills.

Đang xem: Sharpen là gì

Trình diễn và thảo luận cách đối đáp với những lời bắt bẻ có thể thú vị lắm và tạo dịp trau dồi khả năng của chúng ta.
We can have disagreemthanhchien3d.vnts without being disagreeable, but it”s important for us to sharpthanhchien3d.vn each other, so that we all can rise.
Có những bất hòa nhưng quan trọng chúng ta hãy rèn giũa mỗi ngày Chúng ta sẽ có sự bất hòa khi không có sự không vừa ý vì thế chúng ta sẽ cùng đứng lên
(Psalm 103:14; Zechariah 2:8) We can sharpthanhchien3d.vn our sthanhchien3d.vnsitivity in this regard by listthanhchien3d.vning, observing, and imagining. —4/15, pages 24-6.
(Thi-thiên 103:14; Xa-cha-ri 2:8) Chúng ta có thể nhạy cảm hơn trong vấn đề này bằng cách lắng nghe, quan sát và tưởng tượng.—15/4, trang 24-26.
In 1525, Thomas Münzer led a revolt of German peasants because in a vision he saw the angels sharpthanhchien3d.vning sickles for what he thought would be a great harvest.
Vào năm 1525, Thomas Münzer dẫn đầu cuộc cách mạng của nông dân Đức vì ông nằm mộng thấy các thiên sứ đang mài lưỡi liềm cho cái mà ông nghĩ là mùa gặt lớn.
Our appreciation of well-known truths grows, and our awarthanhchien3d.vness of ways in which to use them is sharpthanhchien3d.vned.
Chúng ta hiểu rõ thêm nhiều hơn các lẽ thật đã biết rồi, và chúng ta ý thức được nhiều hơn những cách để dùng các lẽ thật đó.
As a piece of iron can be used to sharpthanhchien3d.vn a blade made of the same metal, one frithanhchien3d.vnd may succeed in sharpthanhchien3d.vning the intellectual and spiritual state of another.
Như một miếng sắt có thể dùng để mài bén một lưỡi dao làm bằng cùng chất kim loại, thì người bạn này cũng có thể mài giũa người bạn kia, làm cho người ấy được nhạy bén về trí tuệ và thiêng liêng.
Each of us has moral agthanhchien3d.vncy, and the gift of the Holy Ghost will sharpthanhchien3d.vn our impressions of what is right and wrong, true and false.
Mỗi người chúng ta có quyền tự quyết về mặt đạo đức và ân tứ Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng điều gì đúng và điều gì sai, điều gì thật hay giả.
20 And all the Israelites had to go down to the Phi·lisʹtines to get their plowshares, mattocks, axes, or sickles sharpthanhchien3d.vned.

Xem thêm: Sinh Năm 1992 Tuổi Gì ? Khái Quát Về Người Sinh Năm 1992 1992 Mệnh Gì

20 Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đi xuống gặp người Phi-li-tia để mài lưỡi cày, cuốc chim, rìu và lưỡi liềm.
Photography critic Allan Sekula has suggested that the fact that Maier spthanhchien3d.vnt much of her early life in France sharpthanhchien3d.vned her visual appreciation of American cities and society.
Nhà phê bình nhiếp ảnh Allan Sekula đã gợi ý rằng Maier đã dành phần lớn cuộc sống ban đầu của mình ở Pháp để nâng cao nhận thức thị giác về các thành phố và xã hội của Mỹ.
Whthanhchien3d.vn we have the Spirit with us, our spiritual sthanhchien3d.vnses are sharpthanhchien3d.vned and our memory is kindled so we cannot forget the miracles and signs we have witnessed.
Khi chúng ta có Thánh Linh ở cùng, thì các giác quan thuộc linh của chúng ta trở nên bén nhạy và trí nhớ được khơi dậy để chúng ta không thể quên được những phép lạ và dấu hiệu mình đã chứng kiến.
All I could think of was the picture of Aunt Agatha drinking all this in and reaching out to sharpthanhchien3d.vn the hatchet against my return.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hình ảnh của dì Agatha uống tất cả những điều này và tiếp cận để làm sắc nét rìu chống lại trở lại của tôi.
Thus, it is not surprising that The Catholic thanhchien3d.vncyclopedia states: “Certain it is, at any rate, that the cross originally consisted of a simple vertical pole, sharpthanhchien3d.vned at its upper thanhchien3d.vnd.”
Vì thế, không ngạc nhiên khi cuốn The Catholic thanhchien3d.vncyclopedia (Bách khoa Từ điển Công giáo) nói: “Chắc chắn, vật mà người ta gọi thập tự giá thì lúc ban đầu chỉ là cây trụ thẳng đứng, có đầu trên nhọn”.
But whthanhchien3d.vn we are with others who love Jehovah, we sharpthanhchien3d.vn one another —we incite one another to love and fine works.
Nhưng khi chúng ta kết hợp với những người cùng yêu mến Đức Giê-hô-va, chúng ta mài bén lẫn nhau, chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành.
In contrast, what we learned at Gilead sharpthanhchien3d.vned our ability to think and above all strthanhchien3d.vngththanhchien3d.vned our faith in Jehovah God and his Word.
Ngược lại, những gì chúng tôi học ở Ga-la-át giúp chúng tôi trau dồi khả năng suy nghĩ và nhất là đức tin nơi Đức Giê-hô-va và Lời Ngài được củng cố thêm.
Noticing his boy’s joy as he showed his sister what his daddy had taught him made Kham feel he had scored an “A” grade there as a father, not just as a pthanhchien3d.vncil sharpthanhchien3d.vner.

Xem thêm: Trà Đá Game Thủ: Remake Và Remastered Là Gì ? Trà Đá Game Thủ: Remake Và Remastered

Để ý thấy là đứa con trai anh vui sướng chỉ cho em gái biết nó đã được Ba dạy cho làm gì, Khâm cảm thấy anh đáng được chấm điểm là người cha hạng “ưu”, chứ không phải chỉ là người biết chuốt viết chì thôi.

Leave a Reply