Tổng hợp tin game giải trí

Wpf C# Cơ Bản Là Gì? So Sánh Wpf Và Winform Winforms Trong C# Đã Hết Thời Hay Chưa

Hãy để kiến thức của bạn làm giàu cho bạn và cả cộng đồng, đừng để kiến thức của bạn trôi theo dòng đời

Cùng một bản design gồm: 1 Label, 1 TextBox và 2 Button; nhưng để xem bạn phải tốn bao nhiêu dòng code

– Winform

*
*

Private Sub InitializeComponent(){Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label()Me.txtFilmName = New System.Windows.Forms.TextBox()Me.btnOK = New System.Windows.Forms.Button()Me.btnCancel = New System.Windows.Forms.Button()Me.GroupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox()Me.GroupBox1.SuspendLayout()Me.SuspendLayout()////Label1//Me.Label1.AutoSize = TrueMe.Label1.Location = New System.Drawing.Point(20, 23)Me.Label1.Name = “Label1″Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(81, 13)Me.Label1.TabIndex = 0Me.Label1.Text = “Type film name:”https:////txtFilmName//Me.txtFilmName.Location = New System.Drawing.Point(107, 20)Me.txtFilmName.Name = “txtFilmName”Me.txtFilmName.Size = New System.Drawing.Size(100, 20)Me.txtFilmName.TabIndex = 1////btnOK//Me.btnOK.Location = New System.Drawing.Point(57, 88)Me.btnOK.Name = “btnOK”Me.btnOK.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)Me.btnOK.TabIndex = 2Me.btnOK.Text = “OK”Me.btnOK.UseVisualStyleBackColor = True////btnCancel//Me.btnCancel.Location = New System.Drawing.Point(144, 88)Me.btnCancel.Name = “btnCancel”Me.btnCancel.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)Me.btnCancel.TabIndex = 3Me.btnCancel.Text = “Cancel”Me.btnCancel.UseVisualStyleBackColor = True////GroupBox1//Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.txtFilmName)Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.Label1)Me.GroupBox1.Location = New System.Drawing.Point(22, 15)Me.GroupBox1.Name = “GroupBox1″Me.GroupBox1.Size = New System.Drawing.Size(230, 56)Me.GroupBox1.TabIndex = 4Me.GroupBox1.TabStop = False////frmFilm//Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.FontMe.ClientSize = New System.Drawing.Size(276, 135)Me.Controls.Add(Me.GroupBox1)Me.Controls.Add(Me.btnCancel)Me.Controls.Add(Me.btnOK)Me.Name = “frmFilm”Me.Text = “Films”Me.GroupBox1.ResumeLayout(False)Me.GroupBox1.PerformLayout()Me.ResumeLayout(False)}

– WPF

*

*

* Các bạn có thể thấy sự tương đồng giữa WPF và các layout của nền tảng khác

– Android

– Windows Phone

– Web

*
The table element was not designed to be a layout tool.

Leave a Reply